JKA 315 - Isu-Isu Perbandaran di Negara Membangun

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

F e b r u a a a c 2003

JKA 315 - Isu-Isu Perbandaran di Negara Membangun

Masa: [3Jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab soalan S A W daripada Bahagian A dan DUA soalan daripada Bahagian B.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Bahagian A diperuntukan 40 markah dan Bahagian B diperuntukan 60 markah.

.

, -21-

(2)

- 2 - BAHAGXAN A (40 Markah)

Jawab soalan S A W dan DUA soalan lain.

[JKA

3151

1. Jelaskan EMPAT daripada perkara berikut:- (a) Migrasi ke bandar

(b) Teori pergantungan (c) Gaya hidup bandar (d) ‘Primate City’

(e) Pendekatan berorientasikan masalah (f) Pendekatan persekitadekologi

BAHAGIAN B (60 Markah)

Jawab hanya DUA soalan daripada bahagian h i .

2. Bincangkan bentuk-bentuk pekerjaan dan kaitannya dengan fenomena tidak bekerja, s e p d bekerja dan bekerja di negara membangun.

( 30 markah )

3. Bincangkan hubungan di antara pendekatan pasaran bebas dengan masalah p e m a h a n bandar di negara sedang membangun.

( 30 markah )

4. Bincangkan langkah-langkah membendung masalah pencemaran alam sekitar bandar di negara membangun.

( 30 markah )

5. Bincangkan isu-isu penting dalam proses pembandaran di Malaysia.

( 30 markah )

-

0000000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :