JKP 314 - Isu-Isu Terpilih Pentadbiran Awam

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI S A I N S MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

JKP 314 - Isu-Isu Terpilih Pentadbiran Awam

Masa : [3Jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab TIGA soalan. Jika calon menjawab lebih daripada tiga soalan, hanya tiga soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.

...

21-

(2)

[JKP 3 141 - 2 -

Jawab TIGA soalan.

1. Bincangkan perbezaan antara ‘pentadbiran awam baru’ dengan ‘pentadbiran awam lama’.

(100 markah)

2. Bahaskan konsep ‘dikotomi politik-pentadbiran’ di Malaysia.

(100 markah)

3. Pemindahan dasar (policy lransfer) merupakan satu konsep yang semakin penting dalam pengajian pentadbiran awam. Jelaskan konsep ini merujuk perkara-perkara terlibat dalam pemindahan dasar.

I t . D

U

(1 00 markah)

4. Antara objektif utama dasar penswastaan negara ialah mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran keraj a m di samping meningkatkan kecekapan dan produktiviti, Bincangkan.

(1 00 markall)

5 . Jelaskan konsep

pentadbiran pernbangunan’ merujuk sebuah negara membangun.

(1 00 markah)

-

0000000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :