Jawab TIGA soalan

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003

FebruadMac 2003

JKP 313

-

Institusi Politik

Masa : [3Jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA rnuka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan hi.

Jawab TIGA soalan. Jika calon menjawab lebih daripada tiga soalan, hanya tiga soalan pertama rnengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan dipemntukkan 100 markah.

...

2/-

(2)

- 2 -

[JKP 3131

1, Sistem perundangan terbahagi kepada dua iaitu sistem satu dewan dan sistem dwidewan. Jelaskan kelebihan dan kelemahan masing-masing.

(100 markah)

2. Bincangkan perbezaan antara sistem demokrasi berparlimen dengan sistem demokrasi berpresiden merujuk dua buah negara.

(100 markah)

3. Terangkan peranan badan pentadbiran dalam pelaksanaan dasar negara.

(1 00 markah)

4. Menurut John Marshall, “institusi kehakiman mernpunyai kuasa untuk menolak sebarang undang-undang yang dibuat oleh dewan perundangan jika ia bertentangan dengan perlembagaan.” Bincangkan.

(100 markah)

5 . Huraikan teori pengasingan kuasa seperti yang terkandung dalam karya The Spirit

of Law.

(1 00 markah)

- 0000000

-

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :