• Tiada Hasil Ditemukan

HMT 329 - ANALISIS KONTRASTIF BAHASA-BAHASA DI MALAYSIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HMT 329 - ANALISIS KONTRASTIF BAHASA-BAHASA DI MALAYSIA "

Copied!
5
0
0

Tekspenuh

(1)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008

Oktober/November 2007

HMT 329 - ANALISIS KONTRASTIF BAHASA-BAHASA DI MALAYSIA

Masa : 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab mana-mana EMPAT soalan.

…2/-

(2)

[HMT 329]

- 2 -

Jawab mana-mana EMPAT soalan.

1. DATA A di bawah memaparkan pembentukan kata terbitan dalam bahasa Iban dan bahasa Melayu. Berdasarkan data tersebut, bandingkan proses penerbitan kata dalam kedua-dua bahasa itu.

DATA A Bahasa Iban

Bentuk dasar Makna Kata Terbitan Makna

[basoh] ‘basuh’ [maso/] ‘membasuh’

[diŋa] ‘dengar’ [niŋa] ‘mendengar’

[taγoh] ‘simpan’ [naγoh] ‘menyimpan’

[pantaŋ] ‘pukul’ [mantaŋ] ‘memukul’

[saba/] ‘tangis’ [⎠aba/] ‘menangis’

[kureah] ‘kunyah’ [ŋu⎠eah] ‘mengunyah’

[gəγami] ‘bubuh’ [ŋəγami] ‘membubuh’

[laban] ‘lawan’ [ŋəlaban] ‘melawan’

[lepi/] ‘lipat’ [ŋəlepi/] ‘melipat’

[rəndam] ‘rendam’ [ŋəγəndam] ‘merendam’

[γəgaŋ] ‘salib’ [ŋəγəgaŋ] ‘menyalib’

Bahasa Melayu

Bentuk dasar Kata Terbitan

[basoh] ‘basuh’ [məmbasoh] ‘membasuh’

[dəŋa] ‘dengar’ [məndəŋa] ‘mendengar’

[simpan] ‘simpan’ [mə⎠impan] ‘menyimpan’

[pukol] ‘pukul’ [məmukol] ‘memukul’

[taŋes] ‘tangis’ [mənaŋes] ‘menangis’

[ku⎠ah] ‘kunyah’ [məŋu⎠ah] ‘mengunyah’

[buboh] ‘bubuh’ [məmbuboh] ‘membubuh’

[lawan] ‘lawan’ [məlawan] ‘melawan’

[lipat] ‘lipat’ [məlipat] ‘melipat’

[rəndam] ‘rendam’ [mərəndam] ‘merendam’

[saleb] ‘salib’ [mə⎠aleb] ‘menyalib’

(Sumber data: data bahasa Iban diubah suai daripada Rahim Aman, 2006.Perbandingan Fonologi dan Morfologi Bahasa Iban, Kantuk dan Mualang)

(25 markah)

…3/- [HMT 329]

(3)

- 3 -

2. Buat perbandingan tentang konsep milik antara dua bahasa dalam DATA B di bawah dengan bahasa Melayu (termasuk bahasa Melayu standard dan basahan).

DATA B

Dialek Cina Hakka Makna dalam bahasa Melayu nga-kai sam la-sap ‘baju saya kotor’

D1:T-GEN baju kotor

nya-kai sam la-sap ‘baju awak kotor’

D2:T-GEN baju kotor

gia-kai sam la-sap ‘baju dia kotor’

D3:T-GEN baju kotor

ngasa-kai sam la-sap ‘baju kami kotor’

D1:JAM-GEN baju kotor

Mimi-kai sam la-sap ‘baju Mimi kotor’

Mimi-GEN baju kotor

* kai mimi sam la-sap

*mimi sam la-sap kai

(Sumber : New, Jee Chiau et al.2006. “Perbandingan Aspek Sintaksis antara Dialek Hakka dengan bahasa Melayu ) Standard: Konsep Genetif”)

Bahasa Bajau Sama

Bajau Makna dalam bahasa Melayu

badu kami kama ‘baju kami kotor’

kami ampun badu kama ‘kami punya baju kotor’

badu ni kama ‘baju dia kotor’

iyo ampun badu kama ‘dia punya baju kotor’

*ni ampun badu kama

*badu iyo kama

badu ku kama ‘baju saya kotor’

*badu aku kama

aku ampun badu kama ‘saya punya baju kotor’

*ku ampun badu kama

badu ga?ai kama ‘baju mereka kotor’

ga?ai ampun kama ‘mereka punya baju kotor’

(Sumber: Samson Hj Abdullah, penutur asli bahasa Bajau Sama dari Kota Belud, Sabah)

(25 markah)

…4/- [HMT 329]

(4)

- 4 -

3. Berdasarkan pengalaman anda bermastautin di Pulau Pinang selama lebih daripada dua tahun, tunjukkan perbezaan morfologi dan sintaksis antara dialek Melayu Pulau Pinang dalam DATA C dengan bahasa Melayu standard.

DATA C

Dialek Melayu Pulau Pinang

Bila depa mai , kami dok makan nasik.

Saya dok sakit beghapa lama.

Dia dok main siang malam.

Saya dok pi dia dok mai.

Pekecik pelita.

Dia dah pelari anak oghang.

Papan lantai mau peghapat lagi.

Minum peghabis!

Tanah itu habeh dipelaghi hujan.

Nasik sejuk tu mau peghangat.

Jangan hang lupa noh?

Hang sayang noh?

Awat tak buat?

Awat hang kena buang kerja?

Lima oghang pakat pukoi dekat saya.

Pempuan dok pakat maki kat dia.

( Sumber : diubahsuai daripada

Hamilton, A.W .1922. “Penang Malay” dan Mohamad Fazal Sultan selaku penutur asli dialek Melayu Pulau Pinang. )

(25 markah)

…5/- [HMT 329]

(5)

- 5 -

4. Perhatikan DATA D. Huraikan perbezaan proses fonologi yang berlaku di sempadan awalan antara dialek Melayu Kelantan dengan dialek Melayu Johor Riau. Jawapan anda hendaklah menggunakan modul representasi Sagey (1986).

DATA D

Dialek Melayu Johor Riau Dialek Melayu

Kelantan Ejaan Bahasa Melayu (i) /m↔Ν + tinggal/

[m↔niΝgal] /Ν + tiΝgal/ [niΝga] meninggal (ii) /m↔Ν + bawa/

[m↔mbaw↔] /Ν + bawa/ [bbaw ] meninggal

Sumber: diubahsuai daripada Tajul Aripin, (2007)

(25 markah) 5. Bandingkan proses pengguguran dan penyisipan antara dialek

Melayu Johor Riau dengan mana-mana dialek yang anda tahu.

Gunakan pendekatan atur rumus untuk menghuraikan jawapan anda.

(25 markah)

6. Perhatikan DATA E. Berdasarkan teori autosegmental dan mana- mana model fitur distingtif, bincangkan perbezaan proses fonologi yang berlaku dalam dialek Melayu Johor Riau, dialek Melayu Gerik, dialek Melayu Patani Chenak, dan dialek Melayu Kelantan.

DATA E

Dialek Melayu Johor Riau

Dialek Melayu Kelantan

Dialek Melayu Gerik

Dialek Melayu

Patani Chenak

Ejaan Bahasa Melayu

(i) /j◊alan/ [j◊a.lan] [j◊a.lΕ] [j◊◊a.lΕ)Ν] [j◊a.la)i)Ν] ‘jalan’

Sumber: diubahsuai daripada Tajul Aripin, (2007)

(25 markah)

- oooOooo -

Rujukan

DOKUMEN BERKAITAN

Kajian yang dijalankan adalah untuk mengenalpasti sejauh mana peranan Skim Dana Wakaf Pulau Pinang di Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAINPP) dalam

Data pada tahun 2015 Bahagian Pengurusan Halal, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang (JAIPP ) menunjukkan bahawa daripada 305 pemegang sijil halal produk makanan Pulau

Mohd Norarshad dan Tarmiji (2016) menjalankan analisis ruangan hot spot penyalahgunaan dadah di Daerah Timur Laut, Pulau Pinang menggunakan data dalam tempoh 2013 hingga 2014

Di Kelantan, termasuk di Kampung Bukit Yong, persembahan menora adakah dalam dua versi bahasa iaitu bahasa Siam dan bahasa Melayu dialek Kelantan. Bilangan dan beberapa cerita

Disebabkan faktor agama Islam dan keinginan mereka untuk berasimilasi dalam masyarakat Melayu, maka dialek Melayu Pulau Pinang digunakan sebagai bahasa ibunda dan dialek

Dalam karya-karya yang dihasilkannya, Rashid Talu mencerekakan kehidupan masyarakat Pulau Pinang, khususnya Melayu Tanjung dalam tempoh dua dekad selepas Pulau Pinang berpindah

“Sejak penubuhan USM pada tahun 1969 dengan pengambilan pertama pelajar di Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang yang pada mulanya dinamakan sebagai Universiti Pulau Pinang

Berdasarkan penyelidikan yang dijalankan khasnya di Pulau Pinang, batu Aceh tidak hanya ditemui sebanyak dua buah makam di Jalan Masjid Melayu George Town, akan tetapi di

Kukuhkan hujah anda dengan contoh-contoh bahasa yang sesuai dalam menjawab soalan-soalan berikut:-.. [a] Bincangkan mengapa teori generatif mempersoalkan

Induski pelancongan adalah salah satu industri utama di negeri pulau pinang dan ekonomi negeri Pulau Pinang amat bergantung kepada bilangan pelancong yang melawat

Di dalam buku saya bertajuk "Ekonomi M.£!ayu Pulau Pinang dan Ekonomi Malaysia yang di tulis pada tahuo 198211' terdapat 31 cadangan, 21 masalah orang Melayu yang

[dl Nyatakan pemerhatian anda mengenai jenis-jenis klausa relatif yang terdapat dalam pelbagai bahasa di atas dan hubung kaitkannya dengan tipologi bahasa.

Terangkan perbezaan dari aspek reka bentuk dan sosial antara rumah Catal Huyuk ini dan rumah kedai di Pulau Pinang?.

Secara jelas dari bukti arkeologi bahawa telah ada penempatan awal di Pulau Pinang sekurang-kurangnya sejak 5,000 tahun dahulu yang berdasarkan bukti di Guar

Dengan menggunakan perbandingan analisis sintaksis dan analisis nahu intensional bagi kedua-dua bahasa iaitu bahasa Benggali dengan bahasa Melayu, terjemahkan teks 2 sebagaimana

Keempat, dan peringkat terakhir dalam proses analisis ialah merumuskan konsep KPHW berdasarkan pembangunan perumahan yang dilaksanakan di atas tanah wakaf di Pulau

Bidang pelancongan kesihatan yang masih baru ini nlang lingkupannya tidak terhad kepada rawatan penyakit sahaja tetapi merangkumi juga produk lain seperti spa,

Jika penggunaan air tidak dibenarkan di sesetengah bahagian, cuci dengan perlahan bahagian luarannya menggunakan alkohol yang dibenarkan. Langkah berikutnya ialah

300 pelajar daripada dua buah institusi pengajian tinggi di Pulau Pinang telah dipilih untuk memberi respons kepada item- item yang asal dalam MAI dan kesahan

Berdasarkan teori autosegmental dan model fitur distingtif Sagey (1986), bincangkan perbezaan dan persamaan struktur permukaan dialek Johor Riau dengan dialek Pattani

Berdasarkan teori autosegmental dan model fitur distingtif Sagey (1986), bincangkan perbezaan dan persamaan struktur permukaan dialek Johor Riau dengan dialek Pattani Gerik.

Berdasarkan teori autosegmental, bincangkan perbezaan-perbezaan fonologi yang terdapat pada struktur permukaan antara dialek Johor Riau dengan dialek Kedah.

Dengan menggunakan contoh-contoh daripada mana-mana DUA bahasa di Malaysia yang anda ketahui, huraikan perbezaan clan persamaan proses morfologi mengikut tajuk-tajuk berikut:.